Voldoende parkeerruimte rondom de manege

Reserveer direct

Twee verschillende rijhallen

Ook te huren door andere (sport)verenigingen

Privacyverklaring

Stichting Manege Norg, gevestigd aan Kerkpad 4 Norg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.manegenorg.nl
Kerkpad 4, 9331 AC Norg
06 30228058

 

Persoonsgegevens

Stichting Manege Norg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam c.q. bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Factuuradres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Stichting Manege Norg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag

Stichting Manege Norg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en vervolgens gebruik te maken van de accommodatie.
  • Je de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van onze accommodatie zonder dat het aanmaken van een account noodzakelijk is (contractbasis)

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Manege Norg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Manege Norg) tussen zit. Stichting Manege Norg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Microsoft Office
  • Exact Boekhoudprogramma

Website www.stichtingmanegenorg.nl. Vervolgens kan via http://reserveren.manegenorg.nl/dashboard (supersaas) een uur geboekt worden. En er wordt betaald via Mollie. Stichting Manege Norg beschikt niet zelf over de gegevens noodzakelijk om betalingen via Mollie te kunnen doen. Mollie verklaart in haar Privacy Statement dat zij gegevens ontvangen op basis van eigen verantwoordelijkheid en dat er geen verwerkingsovereenkomst van toepassing is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Manege Norg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens accounts: Naam ,email adres
  • Bewaartermijn: Zolang je zelf de account   wil laten voortduren
  • Reden: Klanten bepalen zelf of en hoelang  ze gebruik willen maken van de accommodatie.
  • Persoonsgegevens contractpartijen.
  • Naam, email adres, factuuradres.

Bewaartermijn 7 jaar na beeindiging van een overeenkomst.

Reden: Administratieve redenen

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Manege Norg deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een  verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Manege Norg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Manege Norg jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Supersaas: Is een online agenda met als doel uren te kunnen reserveren voor gebruik van de accommodatie. Naam en email adres worden versterkt c.q. gebruikt. Er is met Supersaas een verwerkingsovereenkomst van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting Manege Norg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het  paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Manege Norg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Stichting Manege Norg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Manege Norg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].