Voldoende parkeerruimte rondom de manege

Reserveer direct

Twee verschillende rijhallen

Ook te huren door andere (sport)verenigingen

ALGEMENE VOORWAARDEN TER BESCHIKKINGSTELLING MANEGE NORG

De accommodatie wordt ter beschikking gesteld aan verschillende  gebruikers.

Dit kunnen zijn verenigingen die groepslessen en of wedstrijden voor de paardensport organiseren, individuele ruiters en andere partijen die de accommodatie gebruiken ten behoeve van een sport beoefening of anderszins.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden c.q. regels.

Het gebruik dooreen partij van de accommodatie betekent dat deze partij akkoord is met de algemene voorwaarden en hiervan kennis heeft genomen.

De voorwaarden zijn ter beschikking gesteld  middels vermelding op de website www.manegenorg.nl en kunnen desgewenst worden opgevraagd, zodat deze per mail kunnen worden gezonden.

        Partijen welke de accommodatie voor 1 of meerdere dagen in gebruik nemen.

 1. De vergoeding is per dag, wordt vooraf overeengekomen en vrij van BTW. Deze vergoeding is onafhankelijk van het aantal uren waarop men daadwerkelijk gebruik maakt van de accommodatie op de betreffende dag. De gebruiker ontvangt van Stichting Manege Norg (hierna: SMN) een rekening welke binnen 14 dagen na factuurdatum betaald dient te zijn.
 2. Gebruiker zorgt zelf voor voldoende wc papier en handdoekjes.
 3. Schoonmaken na afloop doet de gebruiker. Dit houdt onder andere in schoonmaken van kantine, keuken en wc’s maar ook vegen van de paden, verwijderen van mest en wat dies meer zij. In overleg vooraf kan SMN dit laten verzorgen tegen vergoeding. Gebruiker zorgt zelf voor voldoende schoonmaakmiddelen en attributen.
 4. Verwijderen van afval doet de gebruiker. Hiervoor kunnen de beide grijze containers en de papier container van de manege gebruikt worden. Gebruiker kan extra containers bij de Gemeente bestellen.
 5. De rijhallen kunnen uitsluitend gebruikt worden voor paard gebonden activiteiten en ten behoeve van activiteiten die geen schade aan de bodem zullen aanbrengen. Gebruiker garandeert dat de door haar uit te voeren activiteiten geen schade aan de bodem aanbrengt en zal geen organisch materiaal toevoegen aan de bodem ed.
 6. De parkeerplaats staat ter beschikking van de gebruiker, met dien verstande dat de Gemeente eigenaar is van de parkeerplaats en SMN alleen een inspanningsverplichting heeft om deze parkeerplaats ook daadwerkelijk vrij van derden (anders dan gebruiker) te houden.
 7. Het terrein rond de manege is tevens van de Gemeente. Indien de gebruiker dit terrein wenst te gebruiken dient de gebruiker zich zelf bij de Gemeente te vervoegen.
 8. De keuken staat ter beschikking aan gebruiker met dien verstande dat gebruiker zich van te voren moet vergewissen welke apparatuur aanwezig is. Gebruiker kan zelf apparatuur meenemen. Het is gebruiker toegestaan uitsluitend vanuit de kantine dranken en etenswaren te verkopen. Hierbij is gebruiker zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan wet- en regelgeving. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bemensing.
 9. Energie (stroom en gas) zal naast de gebruikersvergoeding op nacalculatie worden afgerekend.
 10. De manege heeft een 3 x 25 amp aansluiting.
 11. Zonder overleg en schriftelijke toestemming vooraf is het niet toegestaan stroom af te nemen voor stroomverbruikers op het buitenterrein.
 12. De opzadelplaats in de tussengang tevens uitrit van de menkarren, trailer en minitractor moet ten alle tijden vrij blijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Partijen welke de accommodatie in gebruik hebben voor groepslessen. 
 1. De rijhallen worden in de gebruiksperiode van telkens 1 jaar welke loopt van 1 oktober tot 1 oktober ter beschikking gesteld aan gebruiker voor een nader te bepalen aantal uren.
 2. Gebruiker betaalt een nader te bepalen vergoeding per uur aan SMN. Deze uurvergoeding wordt minimaal jaarlijks opnieuw vastgesteld.
 3. Gebruiker geeft uiterlijk 1 september van elk jaar op hoeveel uur gebruiker de komende periode per week de rijhal(len) wenst te gebruiken en op welke tijden. SMN inventariseert de wensen van de gebruikers en bepaalt de toegewezen uren. SMN zal uiterlijk 1 oktober de gebruikers berichten m.b.t. de definitieve indeling.
 4. Het is gebruiker toegestaan de rijhal(len) gedurende bovengenoemde vastgelegde uren, te gebruiken voor het organiseren van verenigingslessen, tenzij anders afgesproken (zie punt 6). Onder verenigingslessen wordt in dit kader verstaan we het lesgeven door een door het bestuur van gebruiker aangestelde gediplomeerde instructeur aan een groepje leden van gebruiker. Een kopie van het diploma van de instructeur dient aanwezig te zijn in de map van het Veiligheidscertificaat. Tevens dient de instructie regelmatig harnachement controle te houden en hiervan aantekening te maken. Eventuele ongelukken dienen eveneens opgetekend te worden in de desbetreffende map.
 5. Gedurende de looptijd van de gebruikersperiode is gebruiker gehouden aan de betaling van de vergoeding per uur overeenkomstig de onder 3 genoemde opgave, onafhankelijk of men deze uren al dan niet gebruikt voor de onder 4 genoemde verenigingslessen. De overeengekomen uren kunnen op verzoek van de gebruiker door SMN worden gewijzigd indien gebruiker minstens 14 dagen van te voren dit verzoek bij SMN heeft ingediend. SMN is ten alle tijden gerechtigd om de huur te beeidigen.
 6. Extra uren of uren ten behoeve van een andere activiteit dan verenigingslessen kunnen in overleg met SMN afgesproken worden.
 7. De vergoeding wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht waarbij een maximale betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum geldt.
 8. Gebruiker krijgt de beschikking over een sleutel die toegang verschaft tot de kantine. Deze sleutel dient aan het einde van de gebruikersperiode van elk jaar ingeleverd te worden bij SMN. Gebruiker zal na afloop van de lessen de groene schuifdeur afsluiten alsmede de kantine.
 9. Gebruiker zal zich volledig inzetten om alle regels met betrekking tot het veiligheidscertificaat na te leven en zal ervoor zorg dragen dat de leden van gebruiker zich hier ook aan conformeren.
 10. Het kantine gebouw wordt in de gebruikersperiode kosteloos ter beschikking gesteld aan gebruiker gedurende dezelfde tijd als waarop gebruiker van de rijhal(len) gebruik maakt. Het is gebruiker toegestaan uitsluitend vanuit de kantine dranken en etenswaren te verkopen tijdens de verenigingslessen. Hierbij is gebruiker zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan wet- en regelgeving. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bemensing van de kantine. De temperatuur in de kantine is middels een thermostaat tijdens het gebruik van de kantine ingesteld. Het is gebruiker toegestaan deze slechts tijdelijk te wijzigen.
 11. Gebruiker zal zorgdragen voor het opruimen en schoon achterlaten van de rijhal(len) en het kantine gebouw.

Gebruikers eisen voor individuele ruiters.

 1. Mest opruimen. Zowel vanuit de bak als daarbuiten. Uitsluitend mest en geen andere zaken in de container gooien.
 2. Paden aanvegen. Zal als je alleen bent wat moeilijk zijn. Maar evt toeschouwers kunnen misschien wat extra doen.
 3. Geen paarden/pony’s los in de bak. Ook niet voor rollen.
 4. Behalve voor de voltige geen paarden/ponies longeren in de bak.
 5. Aantal personen. De bak wordt verhuurd per persoon per uur. Dus 1 persoon op 1 of meerder paarden betaalt voor 1 persoon. Maar 2 personen betalen voor twee personen ook al rijdt een ieder een half uur enz.
 6. Licht mag men aandoen indien gewenst. In rijhal 1 zitten de knoppen naast de trap naar de kantine. In rijhal 2 vlak naast de ingang van rijhal 2. Wel weer uit doen bij verlaten van de hal als er geen volgende ruiter is.
 7. Uiteraard altijd cap op.
 8. Mennen is toegestaan.
 9. Instructie is toegestaan.
 10. Reservering wijzigen kan alleen als de prijs niet verandert. Is dat wel het geval bijvoorbeeld bij meerdere personen of andere hal dan eerst verwijderen en opnieuw reserveren. Wijzigen en verwijderen kan tot 24 uur voor aanvang van de reservering. Let op: alleen als er betaald is vanuit een kortingkaart dan wordt bij verwijderen het bedrag teruggeboekt.

 

Alle bedragen in deze algemene voorwaarden genoemd en/of bedoeld, zijn vrij van BTW.

SMN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen en/of goederen van gebruikers van de accommodatie.

Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt/toegebracht  aan goederen/bezittingen van SMN.

Gebruiker vrijwaart SMN tegen elke claim inzake aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van de accommodatie.

Indien tussen gebruiker en SMN een verschil van mening mocht ontstaan over de het gebruik van de accommodatie zal getracht worden dat meningsverschil langs minnelijke weg op te lossen. Als dat onverhoopt niet lukt, zal het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde Rechter.